درباره ما

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

درباره ما

ماموریت مرکز آموزش های کاربردی: متعهدیم به توسعه، نشر و دانش روز کسب و کار برای کمک به سازمانها و نهادها برای ارتقاء جایگاه رقابتی شان، ایفای بهتر رسالتشان. ما برآنیم تا کمک کنیم بنگاه ها؛ هوشمندانه‏ تر و رقابتی ‏تر عمل نماید. ما بر این باوریم که فائق آمدن بر چالشهای پیشروی فضای کسب و کار کشور نیازمند توانمندسازی سرمایه های انسانی کشور است.

چشم انداز: پیشتاز و نام آور در بهبود فضای کسب و کار کشور از طریق توانمندسازی سرمایه های انسانی کشور

  1. ارزش ها:
  2. احترام به کرامت و ارزش‏های اخلاقی و انسانی
  3. تشویق فرصت‏های خلاقیت، رشد و یادگیری
  4. رعایت استانداردهای آموزشی
  5. تعهد به جلب رضایت ذینفعان